Boktips på video

AI fixar upplägget kring föräldramötetPassa på att sprid ljus på betydelsen av skolbibliotek och läslust på föräldramöten! För många, många år sedan använde jag mig av denna lilla film vid presentationer på höstens första föräldramöte. I dag finns det så många olika appar och webbsidor att leka med för att göra en liten kort video.

Jag ville prova att göra ett nytt bildspel om lässtimulans. Lat som jag är, att inte själv behöva lägga pannan i djupa veck för att tänka fram text till ett presumtivt föräldramöte, gav jag därför min käre assistent ChatGPT följande uppdrag:

Jag ska ha ett föräldramöte till elever i grundskolan där jag ska prata om betydelsen av att barnen läser böcker. I texten ska också poängteras skolbibliotekets roll för att ge lässtimulans. Föräldrarnas roll i att visa intresse för barnens läsning är också viktigt att få med. Likaså varför det är viktigt att eleverna blir duktiga på att läsa och förstå texter av olika slag. Denna text vill jag ha i punktform.

Jag fick då denna text tillbaka:

Självklart, här är texten uppdelad i punktform för ditt föräldramöte om betydelsen av att barnen läser böcker:

Betydelsen av att barnen läser böcker:

 • Utvecklar språk och ordförråd: Genom att läsa böcker utsätts barnen för nya ord och begrepp som hjälper dem att utveckla sitt språk och utöka sitt ordförråd.

 • Stimulerar fantasi och kreativitet: Genom att fördjupa sig i olika berättelser och världar stimuleras barnens fantasi och kreativitet, vilket är viktigt för deras övergripande kognitiva utveckling.

 • Förbättrar koncentration och fokus: Att läsa böcker kräver att barnen koncentrerar sig och fokuserar på innehållet, vilket i sin tur hjälper dem att utveckla sin förmåga att koncentrera sig under längre tidsperioder.

 • Ökar läsförståelse: Genom att öva på att läsa och förstå olika typer av texter utvecklar barnen sin läsförståelse och förmåga att tolka och analysera det de läser.

Skolbibliotekets roll för lässtimulans:

 • Tillgång till mångsidigt material: Skolbiblioteket ger eleverna möjlighet att välja böcker som intresserar dem, vilket ökar deras motivation att läsa och utforska olika ämnen.

 • Skapar en läsmiljö: Skolbiblioteket är en plats där läsning uppmuntras och värderas, vilket skapar en positiv miljö där eleverna kan njuta av böcker och lärande.

 • Stödjer läsning på olika nivåer: Skolbiblioteket erbjuder böcker som passar olika läsförmågor och intressen, vilket hjälper eleverna att utveckla sin läsförmåga på sin egen nivå.

Föräldrarnas roll i att främja läsning:

 • Visa intresse och engagemang: När föräldrar visar att de är intresserade av barnens läsning, blir barnen mer motiverade att läsa och dela sina läsupplevelser.

 • Läs tillsammans: Att läsa tillsammans med barnen stärker inte bara läsningen utan även familjebanden och samtal kring berättelserna.

 • Skapa en läsvänlig miljö hemma: Genom att ha böcker tillgängliga och synliga hemma uppmuntrar föräldrar till regelbunden läsning och utforskande.

Betydelsen av att bli duktig på att läsa och förstå texter:

 • Grundläggande färdigheter: Att vara duktig på att läsa och förstå texter är en grundläggande färdighet som är avgörande för framgång i skolan och i livet.

 • Läsförståelse över ämnesområden: Genom att kunna läsa och förstå olika typer av texter kan eleverna lära sig om olika ämnen och utveckla en bred kunskapsbas.

 • Kritiskt tänkande: Att kunna analysera och tolka texter tränar elevernas kritiska tänkande, vilket är viktigt för att kunna granska information och fatta välgrundade beslut.

Genom att främja läsning och förståelsen för dess betydelse hos både elever och föräldrar, skapar vi en solid grund för deras akademiska och personliga utveckling.

Jag gav sedan Canva i uppdrag att göra ett bildspel av den ovanstående texten via deras Magical Design. Infogade sedan några AI-bilder via Bing Image Creator  - men gjorde inga ändringar i texten. 

Resultatet imponerar även om det blev för mycket text och knölig text. Jag bad då ChatGPT att skriva om sin text så att den bättre skulle passa in i ett bildspel. Resultatet kan du se nedan. 

AI skapad bildspeltext: Betydelsen av Att Barn Läser Böcker


Diabild 1: Introduktion

Välkomna till föräldramötet om betydelsen av att barnen läser böcker!

Diabild 2: Utveckling av Språk och Ordförråd

Genom att läsa böcker utvecklar barnen sitt språk och utökar sitt ordförråd.

Diabild 3: Fantasi och Kreativitet

Läsning stimulerar fantasi och kreativitet hos barnen, vilket stärker deras kognitiva utveckling.

Diabild 4: Koncentration och Fokus

Läsning kräver koncentration och fokus, vilket hjälper barnen att förbättra dessa viktiga 
förmågor.

Diabild 5: Ökad Läsförståelse

Genom att läsa olika texter ökar barnen sin läsförståelse och förmåga att tolka och analysera innehållet.

Diabild 6: Skolbibliotekets Roll

Skolbiblioteket ger tillgång till olika böcker som lockar elevernas intresse och främjar läsning. 

Diabild 7: Läsmiljö och Utforskande

Skolbiblioteket skapar en positiv läsmiljö där eleverna kan njuta av böcker och lärande.

Diabild 8: Stöd för Olika Läsnivåer

Skolbiblioteket erbjuder böcker som passar olika läsförmågor och intressen för att stödja varje 
elevs utveckling.

Diabild 9: Föräldrarnas Roll

Föräldrar spelar en viktig roll genom att visa intresse och engagemang för barnens läsning.

Diabild 10: Gemensam Läsning

Att läsa tillsammans stärker läsningen och familjebanden samtidigt som det främjar 
gemensamma diskussioner.

Diabild 11: Läsvänlig Miljö Hemma

Att ha böcker tillgängliga och synliga hemma uppmuntrar regelbunden läsning och 
utforskande.

Diabild 12: Betydelsen av Läsning och Förståelse

Att bli duktig på att läsa och förstå texter är grundläggande för framgång i skolan och livet.

Diabild 13: Läsförståelse över Ämnesområden

Genom att förstå olika texter kan eleverna lära sig om olika ämnen och skapa en bred 
kunskapsbas.

Diabild 14: Kritiskt Tänkande

Läsning och tolkning av texter tränar elevernas kritiska tänkande och analytiska förmåga.

Diabild 15: Sammanfattning

Genom att främja läsning och förståelse skapar vi en stark grund för elevernas utveckling och kunskapsinhämtning.

Det är inte bara ChatGPT som kan författa. I ett kommande inlägg berättar jag om hur det gick till när Canva fixade fram ett bildspel om betydelsen av lässtimulans. Alldeles själv - efter att jag skrivit in drygt fem ord om vad bildspelet skulle handla om.


Kommentarer