"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Behöver vi prata med eleverna om AI?


Behöver vi skolbibliotekarier ta upp området AI och ChatGPT i våra genomgångar och undervisning med eleverna? Tillhör det "våra" områden, vårt kompetensområde?  Och hur står det egentligen till med lärarnas kunskap i ämnet? Är de i behov av stöd? 

Det ter sig självklart att detta område bör vara en del av vår expertis som informationsförmedlare. Att inte inkludera dessa ämnen vore som att vända ryggen åt internet när det först gjorde sitt intåg. Att fortsätta diskutera informationsutvinning och källkritik enbart baserat på tryckt material, och ignorera digitala källor, vore motsvarande. Framstegen inom AI och dess olika tillämpningar kommer med all sannolikhet att påverka hur vi söker, bearbetar och extraherar information, både som konsumenter och producenter.

Det ligger definitivt på rektorernas ansvarsområde att främja kompetensutveckling inom detta område för både lärare och skolbibliotekarier. Samtidigt är det viktigt att vi alla individuellt strävar efter kontinuerlig fortbildning.

Hur förmedlar vi då och bakar in detta nya område i våra genomgångar med eleverna?

Naturligtvis bad jag min digitala assistent, ChatGPT, om hjälp för att få fram lite tips hur det skulle kunna se ut:-)

Jag skrev följande: "Jag ska ha en lektion med elever i sjunde klass i grundskolan. Vi ska prata om hur vi arbetar med att ta fram information och hur vi sedan bearbetar och producerar egen information som andra kan ta del av. Jag vill i denna lektion att eleverna ska få lära sig om hur ChatGPT och AI påverkar - både hjälper och stjälper - deras lärande. Hur lägger jag upp en sådan lektion? Eleverna vet redan hur viktigt det är att källgranska när de söker på internet. Det nya i min undervisning är AI. Kan du ge mig ett lektionsupplägg enligt ovan?"

Lektionsupplägg: Hur AI påverkar vårt informationsarbete

Del 1: Introduktion (10 min)

1. Varm-upp: Börja med att ställa några frågor till eleverna om hur de vanligtvis söker efter information och varför det är viktigt att vara källkritisk när man söker på internet.

2. Introduktion till AI: Ge en kort introduktion till artificiell intelligens (AI) och nämn att det är en teknik som gör att datorer kan utföra uppgifter som normalt skulle kräva mänsklig intelligens.

Del 2: Hur vi tar fram och bearbetar information (15 min)

1. Informationssökning: Diskutera olika källor eleverna kan använda för att samla information, som böcker, tidningar, webbplatser, och hur man kan utvärdera deras trovärdighet.

2. Källkritik och granskning: Återkoppla till vad eleverna redan vet om källkritik och fördjupa diskussionen med exempel på varför det är viktigt att dubbelkolla informationens pålitlighet.

3. Bearbetning av information: Prata om hur man tar den insamlade informationen och skapar något nytt och meningsfullt med den, t.ex. en rapport, en presentation eller en artikel.

Del 3: AI och dess roll i informationsarbete (15 min)

1. Vad är ChatGPT?: Ge en översikt över vad ChatGPT är - en form av AI som kan generera text och svara på frågor baserat på den inmatning den får.

2. Hur AI kan hjälpa oss: Diskutera hur AI som ChatGPT kan vara till hjälp i informationsarbetet, t.ex. genom att generera idéer, ge snabba svar på frågor och hjälpa med textproduktion.

3. Utmaningar med AI: Prata om några utmaningar med att använda AI, inklusive risker med felaktig information och förlusten av mänsklig interaktion och kritiskt tänkande.

Del 4: Reflektion och diskussion (10 min)

1. Reflektion: Be eleverna att reflektera över hur AI kan påverka deras lärande och informationshantering. Vad ser de som fördelar och nackdelar?

2. Gruppdiskussion: Dela upp eleverna i mindre grupper och låt dem diskutera sina reflektioner. Efteråt kan varje grupp dela med sig av sina tankar till klassen.

Del 5: Aktivitet - Använda ChatGPT (10 min)

1. Demonstration: Gör en live-demonstration av hur du använder ChatGPT för att få svar på en fråga eller för att generera kort text.

2. Elevernas tur: Låt eleverna parvis eller enskilt prova att ställa enklare frågor till ChatGPT och diskutera resultaten.

Del 6: Sammanfattning och avslutning (5 min)

1. Summering: Sammanfatta de viktigaste punkterna från lektionen, inklusive vikten av källkritik och de olika sätten AI kan påverka informationsarbetet.

2. Avslutande tankar: Avsluta lektionen med att be eleverna tänka på hur de kan använda det de har lärt sig om informationsarbete och AI i sitt eget skolarbete och vardagsliv.

Detta är en grundläggande struktur för din lektion. Du kan anpassa den efter din egen stil och klassens behov. Kom ihåg att främja interaktivitet och diskussion under hela lektionen för att engagera eleverna och främja deras förståelse.

Men inte var jag nöjd med detta. Att låta skapa bilder med hjälp av AI har ju också engagerat mig och säkert flera elever en aktivitet som engagerar. Därför fortsatte jag med att be min AI-assistent att ge mig handledning även här.

Tack. Jag skulle också vilja ha ett lektionsupplägg kring AI och bildgenerering. Precis som i ChatGPT handlar det om att skriva bra promptar. Hur skriver man bra promptar till till exempel DALL-E? Vilka risker och möjligheter finns det med dessa verktyg? Vad ska eleverna tänka på? Kan du ge mig en lektionsplan kring detta?

Absolut, här är ett förslag på hur du kan strukturera en lektion om AI och bildgenerering med fokus på att skriva bra promptar, samt att diskutera risker och möjligheter med sådana verktyg som DALL-E.

Lektionsupplägg: AI och Bildgenerering med DALL-E

Del 1: Introduktion (10 min)

1. Varm-upp: Inled med en fråga till eleverna om de någonsin har använt program eller appar för att redigera eller skapa bilder och hur de gick tillväga.

2. Introduktion till bildgenerering och AI: Förklara kort begreppen bildgenerering och artificiell intelligens. Berätta att DALL-E är en AI-modell som kan generera bilder baserat på textinmatningar.

[Min kommentar: Ge exempel på fler AI-modeller som t ex Midjourney, Canva ....(Bings Image Creator bygger på DALL-E)]

Del 2: Skriva bra promptar (15 min)

1. Vad är en prompt?: Förklara vad en prompt är och hur den fungerar som instruktion för AI-modeller som DALL-E.

2. Tydlighet och specifikation: Diskutera vikten av att vara tydlig och specifik i en prompt. Visa exempel på en otydlig vs. en tydlig prompt för att generera en bild.

3. Nyanser och kreativitet: Betona att välformulerade promptar kan påverka resultatets kvalitet och att man kan använda nyanserade instruktioner för att utforska olika kreativa möjligheter.

Del 3: Risker och möjligheter med bildgenerering (15 min)

1. Möjligheter med AI-bildgenerering: Diskutera hur AI-bildgenerering kan vara användbar, t.ex. i design, konst och marknadsföring.

2. Etiska och rättsliga risker: Prata om risker som kan uppstå, som potentiell upphovsrättskränkning om AI använder andras verk som inspiration.

3. Förstärkning av fördomar: Diskutera risken att AI kan reflektera och förstärka befintliga fördomar om kön, etnicitet osv., om inte datamaterialet är mångsidigt.

Del 4: Reflektion och medveten användning (15 min)

1. Reflektion över promptar: Be eleverna att fundera över hur deras formuleringar av promptar kan påverka resultatet och vilken typ av bilder som genereras.

2. Diskussion om medveten användning: Låt eleverna diskutera hur de kan använda AI-bildgenerering på ett ansvarsfullt och medvetet sätt för att undvika negativa konsekvenser.

Del 5: Aktivitet - Använda DALL-E (10 min)

1. Demonstration: Visa en live-demonstration av hur DALL-E fungerar genom att mata in olika promptar och visa de genererade bilderna.

2. Elevernas tur: Låt eleverna experimentera med att skriva olika promptar och observera hur resultaten varierar.

Del 6: Sammanfattning och avslutning (5 min)

1. Summering: Sammanfatta huvudpunkterna från lektionen, inklusive betydelsen av att skriva tydliga promptar och medveten användning av AI-bildgenerering.

2. Uppmaning till ansvar: Avsluta med att uppmuntra eleverna att vara medvetna om de möjligheter och risker som följer med AI-verktyg som DALL-E och att använda dem på ett ansvarsfullt sätt.

Detta är en grundläggande struktur för lektionen. Tänk på att inkludera exempel och interaktiva övningar för att hålla eleverna engagerade och förbättra deras förståelse för ämnet.

Visst är det väl bra att få lite struktur och tips på hur vi själva sedan väljer att lägga upp våra handledningar och undervisning med eleverna? Men självklart anpassa till ålder och gruppsammansättning!

 Bilden skapad via Bing Image Creator

Kommentarer