"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Framtidsscenario med AI i fokus


Jag har tidigare skrivit om och refererat till kloka framtidstankar från futuristen Amy Webb, grundare av analysföretaget Future Today Institute. Jag kan varmt rekommendera hennes bok "The big nine som utkom 2019 men fortfarande är rykande aktuell! Hennes senaste Tech Trend Report 2024 vid  SXSW konferensen i Austin, belyser den stora omvälvning vi nu står inför. Det är en framtidsspaning som är en resa in i en framtid formad av de tre drivande krafterna: AI, bioteknik och ett växande ekosystem av uppkopplade bärbara enheter. Spännande men också skrämmande!

Teknologisk supercykel

Amy Webb talar om en "teknologisk supercykel", en period av intensiv innovation som skapar en virvelvind av förändringar som påverkar allt från globala leveranskedjor till hur vi interagerar socialt. 

Denna supercykel har redan en djupgående inverkan på nästan alla branscher, från hälso- och sjukvård till finansiella tjänster och utbildning. Inom utbildningssektorn handlar det om digitaliseringen, fjärrundervisning och anpassning till nya teknologier.  Livslångt lärande blir alltmer relevant i en värld där förändring är den enda konstanten. Människor behöver ständigt förvärva nya färdigheter och kunskaper för att anpassa sig till den snabbt föränderliga världen. Utbildningssystemet måste fokusera på att utveckla digital kompetens hos elever och lärare. Detta inkluderar förmågan att använda teknik effektivt och kritiskt tänkande kring digital information. Teknologin möjliggör global tillgänglighet till utbildning. Onlinekurser och digitala resurser gör det möjligt för människor över hela världen att lära sig och utvecklas.

1. AI: Hjärtat i supercykeln

Grunden för denna teknologiska supercykel är AI. Stora språkmodeller blir alltmer tillgängliga och integreras i olika appar. Vi ser en övergång mot att använda vardagsspråk i vår interaktion med AI, där det är datorerna som anpassar sig till människors sätt att kommunicera, snarare än tvärtom.

En ny uppsättning produktivitetsverktyg görs tillgängliga och kommer att inverka och förändra den kreativa processen, genom att de väsentligt minskar hindren för att publicera texter, foto och videor. Vilket får till effekt en stor påverkan kulturellt och ekonomiskt,

2. Växande ekosystem av uppkopplade enheter

Men AI går längre än bara språk. Det som kommer efter de stora språkmodellerna är handlingsmodeller. Vi står inför en framtid där sammankopplade enheter, från bärbara sensorer till ansiktsdatorer och smarta hem, kommer att skapa en riklig källa av data för att driva AI:ns förmågor. Det är en värld där maskiner läser våra avsikter, förutser våra behov och formar vår upplevelse. Sammankopplade enheter som kommunicerar och utbyter data med varandra för att bygga upp datan till AI. 

3. Bioteknik -  Evolutionens nästa steg

Samtidigt som AI är i centrum på scenen börjar biotekniken också att spela en allt större roll. Kostnaderna för att driva de datacenter som behövs för AI-beräkningar ökar, och därmed växer intresset för biologiska lösningar. Vi ser en explosion av intresse för generativ biologi, där AI-modeller leder till skapandet av nya molekyler, läkemedel och levande organismer.

Biotekniken erbjuder ett alternativ till de traditionella kiselbaserade systemen. Organoid Intelligens, en symbios mellan AI och biologi, lovar snabbare, effektivare och energisnålare datorkraft.

Utmaningar - Frågan om ansvar, etik och hot

Men med denna omvälvning kommer också utmaningar. Frågor om ansvar och etik i användningen av AI och bioteknik måste adresseras. Problemet med bias, partiskhet, är stora. Ett stort problem eftersom språkmodellerna redan är byggda! Fokus är tyvärr inte på etiska frågor, utan på snabbhet för det är där som pengarna finns! Det kommer inte att bli bättre utan sämre, menar rapporten. 

Vi måste också skydda oss mot hoten från cyberbrottslingar och datavirus som hotar att destabilisera vårt samhälle. Öppen källkod, medan det främjar samarbete och innovation, lämnar också systemet sårbara för attacker och missbruk.

Slutligen måste vi komma överens om en tydlig ansvarskedja. Vem är ansvarig när något går fel i en värld som är så djupt förankrad i AI och bioteknik? Dessa frågor kräver omedelbara svar, inte bara för vår egen skull, utan för att forma en framtid som är både teknologiskt framåtblickande och etiskt hållbar.

I slutändan är det en resa in i det okända, en resa som kräver mod, öppenhet och en stark etisk kompass.

Men Amy Webb menar att beslutsfattarna står och velar. De är drabbade av F U D: Fear, Uncertainity, Doubt.  Vi ser alla det komma! Men våra beslutsfattare har förlamats av rädsla, osäkerhet och tveksamhet.

Lyssna på Amys (energiska) presentation (drygt en timmes speltid).

Rapporten är en tankeväckande resa genom teknikens nuvarande och framtida tillstånd inom olika sektorer. Den belyser den avgörande betydelsen av strategisk framsynthet och anpassningsförmåga som behövs för att navigera i vår snabbt föränderliga tekniska värld.

En resa där vi skolbibliotekarier har en viktig roll!
SXSW. (2024). Amy Webb Launches 2024 Emerging Tech Trend Report | SXSW 2024 [YouTube Video]. https://www.youtube.com/watch?v=5uLSDbh6M_U

Bilden skapad via Midjourney

Kommentarer